Kết quả nghiên cứu trên 56 phòng xét nghiệm qua chương trình bảo đảm chất lượng hợp tác hội hoá sinh Australia-Việt Nam

157 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 3

Trang: 4-9

Đặt vấn đề: Chất lượng xét nghiệm đã và đang là mối quan tâm không chỉ của trực tiếp người bệnh, các nhà chuyên môn, quản lý, mà còn của cả xã hội. Để nâng cao chất lượng xét nghiệm, nhiều nỗ lực đã và đang diễn ra nhằm thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng. Mục tiêu: Đánh giá thực trạng chất lượng xét nghiệm. Giúp các phòng xét nghiệm tham gia làm quen với Chương trình Bảo đảm chất lượng, qua đó các phòng xét nghiệm tự đánh giá Chất lượng xét nghiệm của mình. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 56 phòng xét nghiệm có làm các xét nghiệm hóa sinh lâm sàng. Phương pháp tiến hành nghiên cứu là thực hiện xét nghiệm mẫu kiểm tra hoàn toàn giống như tiến hành mẫu xét nghiệm thường qui cho bệnh nhân. Kết quả: Xét nghiệm đạt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của Úc: ALT (alanine aminotransferase) có 76% số phòng xét nghiệm tham gia, acid uric có 62% số phòng xét nghiệm tham gia. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số xét nghiệm có hệ số biến hiên (CV) quá cao, còn cần nhiều cải thiện: ALP (phosphatase kiềm) có CV 24,6% (mẫu kiểm tra mức 1); 29% (mức 2); bilirubin toàn phần có CV 13,8% (mức 1), 15,7% (mức 2). Calci có CV là 22,9% (mức 1), 36,8% (mức 2)… Kết luận: Nghiên cứu là bước chuẩn bị cho các phòng xét nghiệm và tổ chức Chương trình sẵn sàng cho triển khai các chương trình bảo đảm chất lượng qui mô hơn, thường quy hơn.
Liên kết