Kết quả nghiên cứu tỷ lệnhiễm Helicobacter pylori ở 528 ngươi khỏe mạnh

235 April 11, 2017 2

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2001

Số: 3

Trang: 22-26

Liên kết