kết quả phản ứng hùnh quang trong chẩn đoán áp xe gan do Entamoeba histolytica

274 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 33-35

Liên kết