Kết quả thu hoạch tế bào CD34 máu ngoại vi của người trưởng thành khỏe mạnh sau huy động bằng yếu tố kích thích tạo cụm bạch cầu hạt (G-CSF) sử dụng cho ghép

262 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 13-19

Liên kết