Khảo sát giá trị của xét nghiệm LDL-Cholesterol (LDL-C) bằng phương pháp định lượng trực tiếp so sánh với tính toán theo công thức

170 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 9

Trang: 8-12

Liên kết