Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt)về mặt lý hóa do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh .

179 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 75-82

Từ khóa: Vệ sinh

Liên kết