Khảo sát tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết cây dừa cạn (Catharanthus roseus) trên chuột nhắt trắng bình thường và chuột gây đái tháo đường bằng streptozocin

163 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 15-20


Liên kết