Khảo sát tình hình thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã bị xử lý ở khu vực phía Nam trong thời gian từ 1/2001-6/2002

163 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 12-14

Nghiên cứu hồi cứu và cắt ngang trên 138 công văn, quyết định về những thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên tổng số 200 văn bản đã tham khảo (115 quyết định từ cấp Bộ do Cục Quản lý Dược Việt Nam cấp và 23 quyết định cấp Sở, chủ yếu do Sở Y tế TP.HCM cấp) từ tháng 1/2001-6/2002. Kết quả cho thấy: trong tổng số 23 thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng được phát hiện ở cấp Sở thì có tới 20 thuốc đông dược sản xuất trong nước. Trong các quyết định xử lý vi phạm đối với thuốc đông dược nước ngoài, chủ yếu là của Trung Quốc. Số lượng thuốc tân dược sản xuất trong nước và sản xuất ở nước ngoài gần ngang bằng nhau.
Liên kết