Kinh nghiệm điều trị Amitriptyline trong điều trị bệnh Zona tại khoa da liễu , BVTƯQĐ108

135 April 11, 2017 1

Tác giả: Đặng Văn Em 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 19-21

Từ khóa: Da liễu

Liên kết