Kinh nghiệm từ ca lâm sàng ung thư biểu mô tế bào gan được điều trị kết hợp nút mạch có tiêm hoá chất với tiêm vồn qua da có di căn tế bào ung thư theo đường kim chọc hút tế bào

294 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 69-73

Liên kết