"Kinh tế - Y tế" trong công tác phòng chống sốt rét

172 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng 

Năm: 1995

Số: 4

Trang: 3-7

Kinh tế y tế là môn khoa học xã hội liên quan đến sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng về sức khỏe (bao gồm sức khỏe và chăm sóc sức khỏe). Phân tích đánh giá kinh tế trong hoạt động phòng chống sốt rét: sự phân tích, đánh giá kinh tế trong các hoạt động phòng chống sốt rét đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Đánh giá kinh tế trong phòng chống sốt rét bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu sau: thiệt hại kinh tế của người bệnh, tác động của bệnh sốt rét đối với nền kinh tế xã hội, chi phí-hiệu quả của các phác đồ điều trị sốt rét, chi phí-lợi ích của các biện pháp phòng chống vector, và các biện pháp phòng chống sốt rét khác. Một số phương pháp nghiên cứu đánh giá kinh tế-y tế bao gồm phân tích chi phí-hiệu quả, phân tích chi phí-lợi ích, nghiên cứu dự báo, phân tích cost-utility.
Liên kết