Kỹ thuật sắp xếp dãy mô và ứng dụng trong xác định sự có mặt của Epstein Barr Vi rut(EBV)và P53 trong mô ung thư dạ dày

183 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 17-22

Từ khóa: Ung thư dạ dày

Liên kết