Kỹ thuật tạo hình môi dưới cằm và sàn miệng bằng trụ filatov-gillies trong điều trị di chứng các vết thương hoả khí tầng dưới mặt

82 August 31, 2017 0

Tạp chí: Răng hàm mặt

Năm: 1974

Số: 3

Trang: tr.:15-30

Liên kết