Mổ lại bệnh Hirchsrung bằng đường sau trực tràng và đường bụng kết hợp

270 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 32-34

Liên kết