Mối tương quan giữa tỷ số Protein/Createnin trong mẫu nước tiểu ngẫu nhiên với lượng Protein niệu 24 giờ ở một số bệnh nhân mạn tính

218 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Gia Bình 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 5

Trang: 116-119

 
Liên kết