Một phương pháp mới cải tiến giai đoạn oxy hoá 10 B - Allyldeoxoartemisnin thành hợp chất 10 B - (2 - Carboxymethyl) Deoxoartemisinin

138 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2005

Số: 7

Trang: 11-13

Từ khóa: Allyldeoxoartemisnin

Liên kết