Một số biến loạn nhiễm sắc thể ở các bệnh nhân Lơxêmi cấp theo FAB

281 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1998

Số: 12

Trang: 32-35

Liên kết