Một số kết quả ban đầu về hoạt tính kháng HSV-2 in vitro của mảnh cộng mọc tại Việt Nam

103 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 8

Trang: 31-34

Mảnh cộng là cây thuốc cổ truyền được dùng để trị rắn cắn, mụn rộp đã được di thực vào Việt Nam. Tuy nhiên khả năng dùng làm thuốc trị Herpes của nó chưa được đánh giá. Đề tại này được thực hiện nhằm khảo sát hoạt tính kháng Herpes HSV-2 in vitro của các phân đoạn cao chiết từ mảnh cộng mọc tại Việt Nam. Kết quả: các cao toàn phần, cao buthanol và cao ethyl acetate của mảnh cộng đều ức chế sự nhiễm tế bào của virus HSV-2. Cao toàn phần mảnh cộng không độc trên tế bào Vero ở nồng độ 8 mg/ml, cao buthanol ở nồng độ 4mg/ml và cao ethylacetat ở nồng độ 0,250mg/ml.
Liên kết