Một số kết quả bước đầu nghiên cứu bào chế NIFEDIPIN tác dụng kéo dài

86 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1999

Số: 2

Trang: 16-18

Nghiên cứu việc tăng sinh khả dụng và kéo dài tác dụng của Nifedipin bằng các phương pháp như: tạo hạt với các tá dược kéo dài giải phóng dược chất; chế tạo vi nang; định lượng Nife trong các công thức đã chế tạo; nghiên cứu tốc độ hòa tan. Các công thức thu được (công thức có EC; công thức có sáp carnauba; công thức có HPBCD) sẽ được đánh giá về phương diện lý hóa, sinh dược học để tiến tới có thể ứng dụng vào bào chế viên Nife tác dụng kéo dài.
Liên kết