Một số nhận xét về AFP và sự biến đổi transaminasse trên bệnh nhân ung thư gan nguyên phát tại Bệnh viện K

107 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Số: 8

Trang: 112-116

Nghiên cứu những BN có yêu cầu làm AFP được chẩn đoán là ung thư gan nguyên phát, xơ gan, viêm gan và u gan lành tại Bệnh viện K từ tháng 8/1999 đến tháng 3/2000. Tiến hành định lượng AFP bằng kỹ thuật ELISA; định lượng AST và ALT trên máy tự động RA 1000. Kết quả cho thấy AFP tăng rất cao trong ung thư gan, nhiều trường hợp lên tới 8500ng/ml. Tỉ lệ AST tăng >40 u/l chiếm 94.8% cao hơn so với tỷ lệ tăng ALT có ý nghĩa với P=0,004 ở những bn ung thư gan.
Liên kết