Một số nhận xét về bệnh khô mắt do thiếu vitamin A tại khu vực miền Trung

133 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 288-292

Nghiên cứu bệnh khô mắt do thiếu vitamin A ở 5938 trẻ dưới 5 tuổi tại khu vực miền Trung. Tỷ lệ khô mắt chung là 1,21% trong đó tỷ lệ các thể X1, X2 và XS cao hơn tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế thế giới. Tình trạng khô mắt tìm thấy ở tất cả các giai đoạn lâm sàng. Riêng 2 tỉnh Phú Khánh và Thuận Hải có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở mức báo động. Những tập quán xấu, phương pháp nuôi con không đúng, thiếu sữa mẹ, thiếu rau quả tươi và chế độ ăn kiêng không đúng cho trẻ đã làm tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng nói chung và bệnh thiếu vitamin A nói riêng cần phải phối hợp chặt chẽ với chương trình CDD.
Liên kết