Một số nhận xét về căn nguyên và kết quả mổ mở bóc vỏ màng ngoài phổi qua 85 trường hợp tại khoa Ngoại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương (2006 -2007)

189 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 563-568


Liên kết