Một số nhận xét về dịch tễ học, giám sát và phòng chống dịch hạch ở Việt Nam từ 1991 đến 2000

70 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2002

Số: 3

Trang: 56-60

Bệnh dịch hạch ở Việt Nam từ 1991-2000 đã được khống chế rõ rệt. Số mắc và chết giảm từ 439,6 BN/năm 1991-1995, giảm xuống còn 161,2BN/năm 1996-2000, vùng dịch thu hẹp lại, chỉ còn 2 tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc. Bệnh dịch xảy ra quanh năm nhưng tập trung nhiều vào tháng 2-5. Ở miền Bắc R.norvegicus là vật chủ chính, tại khu vực khác R.exulans là vật chủ phổ biến. Vectơ chính của bệnh dịch hạch ở Việt Nam là X.cheopis. Giám sát sinh vật cho thấy các tỉnh, thành phía Bắc Y.pestis âm tính trong nhiều năm qua, các vùng còn lại tỷ lệ dương tính khác nhau tuỳ theo thời gian.
Liên kết