Một số nhận xét về phương pháp chống đau sau mổ bằng kích thích xung điện trên các huyệt loa tai kết hợp dán viên từ

247 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1995

Số: 4

Trang: 37-39

Liên kết