Một số thông số và hình ảnh siêu âm Dopper ở động mạch chi dưới của một nhóm đối tượng người bình thường

263 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 21-23

Liên kết