Nghiên cứu ảnh hưởng của cao quả nhàu (Morinda citrifolia) lên số lượng lympho bào T CD4, T CD8 và sự chuyển dạng lympho bào trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid (CY)

207 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 91-96

Liên kết