Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh lý lên các thông số Doppler đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở người khỏe mạnh

160 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Số: 21 - Phụ san đặc biệt 2 phục vụ Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Trang: 1248-1254

Liên kết