Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt đến thành phần flavonoid trong hòe hoa

152 August 31, 2017 4

Tạp chí: Dược học

Năm: 2005

Số: 8

Trang: 10-13

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt đến thành phần flavonoid trong hòe hoa cho thấy: Nhiệt độ khi sấy làm thay đổi rõ rệt hàm lượng rutin và quercetin trong hòe hoa: sấy ở 80 độ C - 120 độ c hàm lượng rutin tăng, quercetin ít biến đổi; sấy ở 140 độ c - 180 độ c: rutin giảm nhẹ, quercetin tăng nhẹ và khi sấy ở 200 độ c - 220 độ c: rutin giảm mạnh, quercetin tăng mạnh. Kết quả này làm cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng phương pháp sao dựa vào 2 yếu tố nhiệt độ và thời gian để tiêu chuẩn hoá sản phẩm sao chế hòe hoa.
Liên kết