Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dược liệu cây ban âu (Hypericum perforatum L) tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc

186 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 3-9

Liên kết