Nghiên cứu bào chế vi cầu nifedipin tác dụng kéo dài

92 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 17-19

Nc bào chế vi cầu nifedifin với tá dược ethylcellulose bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng dược chất từ các mẫu vi cầu, ảnh hưởng của các thông số thí nghiệm đến khả năng giải phóng nifedipin, lựa chọn công thức vi cầu tối ưu, kết quả thấy: đã lựa chọn được công thức vi cầu có đường giải phóng tương đối gần với viên adalat ratard và có thể ứng dụng đóng nang hay dập viên nifedipin tác dụng kéo dài
Liên kết