Nghiên cứu bào chế viên nén nifedipin tác dụng kéo dài với tá dược carbopol

226 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2000

Số: 7

Trang: 19-22

Viên nén là một trong những dạng bào chế tác dụng kéo dài ít đòi hỏi kỹ thuật cao và dễ ứng dụng vào thực tiễn. Đề tài này kết hợp cả biện pháp làm tăng độ tan bằng phương pháp đồng kết tủa và kéo dài tác dụng của nifedipin với tá dược carbopol để tìm ra công thức viên nén nifedipin tác dụng kéo dài 12 giờ.
Liên kết