Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể trong các thể bệnh lơ xê mi cấp ở người lớn tại Viện Huyết học -Truyền máu

313 August 23, 2017 0

Tác giả: Phạm Quang Vinh 

Năm: 2003

Số trang: 141Tr.

Nghiên cứu 256 BN Lơ xơ mi cấp (LXMC), nhóm chứng 30 BN (28 BN thiếu máu tan máu tự nhiễm và 2 BN beta-thalassemia). Kết quả: 62% BN LXMC có bất thường (BT) nhiễm sắc thể (NST). Các BT NST có tính dòng BT. NST Ph1 không chỉ đặc hiệu cho LXM hạt kinh mà cả LXMC. 24% BT thể khảm NST. 35% BT NST là các BT phối hợp. Một số BT như +8,+21 gặp cả ở LXM tuỷ cấp và LXM lympho cấp. BT mất NST giới, -5, t(8q-;21q+) và t(15q+;17q-) chỉ gặp ở LXM tuỷ cấp. BT NST có tính đặc thù với thể bệnh theo FAB. BT NST liên quan đến tiên lượng bệnh và kết quả điều trị: BT t(8q-;21q+) và t(15q+;17q-) có tiên lượng tốt. BN LXM lympho cấp có NST Ph1 có tiên lượng xấu. BT t(8q-;21q+) và t(15q+;17q-) dễ hết sau điều trị, còn NST Ph1 vẫn tồn tại ở tỷ lệ thấp. BN có BT NST bẩm sinh kiểu chuyển đoạn hoà hợp tâm dù không có triệu chứng lâm sàng vẫn có nguy cơ bị LXMC cao hơn người bình thường.
Liên kết