Nghiên cứu biện pháp làm tăng tốc độ hoà tan của nifedipin

80 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 1996

Số: 10

Trang: 20-21

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hệ phân tán rắn theo phương pháp đồng kết tủa của Nife với 2 chất mang trơ thân nước là polyethylen glycol 6.000 và polyvinyl pyrolidon K-27 nhằm làm tăng tốc độ hoà tan của nifedipin. Kết quả: nifedipin rất ít tan trong nước. ở dạng tinh thể, thuốc gần như không hấp thu qua đường tiêu hóa. Sinh khả dụng theo đường uống thấp, không ổn định. Bằng kỹ thuật chế tạo hệ phân tán rắn, sử dụng phương pháp đồng kết tủa với chất mang PEG 6000, với tỉ lệ nifedipin-PEG 6000 là 1:3 có thể cải thiện được độ tan của nifedipin và sử dụng hệ đồng kết tủa như một nguyên liệu để chế một vài dạng thuốc uống, với sinh khả dụng có thể được cải thiện.
Liên kết