Nghiên cứu bước đầu về nhiễm chéo giun đũa người và giun đũa lợn tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây

250 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 66-73


Liên kết