Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét và ứng dụng một số biện pháp can thiệp tại cộng đồng huyện Sơn Hà - tỉnh Phú Yên

206 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 7

Trang: 37-38

Liên kết