Nghiên cứu chỉ số Tei thất phải ở bệnh nhân bệnh phổi tác nghẽn mạn tính

130 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Thị Hồng Thi 

Năm: 2011

Số: 5

Trang: 186-190

Liên kết