Nghiên cứu chiết xuất saponin toàn phần và định tính ginsenoside RB1, RE, RG1 trong sâm Ngọc Linh tự nhiên và sâm Ngọc Linh sinh khối bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao

1145 August 31, 2017 9

Năm: 2011

Số: 6

Trang: 12-17

Liên kết