Nghiên cứu cường Insulin, rối loạn chuyển hoá lipid và HbA1c ở người đái tháo đường TYP2

259 April 11, 2017 1

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 28-32

Liên kết