Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ 1.5 Tesla và giá trị các chuỗi xung khuếch tán và tưới máu trong chẩn đoán nhồi máu não cấp

258 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 1

Trang: 60-64


Liên kết