Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh vảy nến thể mủ

122 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 29-32

Liên kết