Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thóat vị cơ hòanh bẩm sinh bệnh bên phải

319 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2009

Số: 5

Trang: 125-128

Liên kết