Nghiên cứu đặc điểm một số yếu tố nguy cơ và dự báo nguy cơ mắc bệnh động mạch vành trong 10 năm tới, dựa theo thang điểm Framingham cho một số đối tượng do Viện Y học lao động quản lý

131 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 73-77

Liên kết