Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng viên nén nifedipin tác dụng kéo dài

193 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2002

Số: 7

Trang: 19-21

Phương pháp Methanol đã dùng để định lượng nifedipin trong huyết tương là phương pháp có độ nhạy, độ lặp lại và độ chính xác cao. Mặc dù khae năng hấp thu thuốc của các cá thể là rất khác nhau, nhưng kết quả thử chéo đôi đưa đến các giá trị trung bình về thông số dược động học của 2 chế phảam là không khác nhau có ý nghĩa thống kê. Dựa vào kết quae trên có thể cho phép kết luận viên nifedipin tác dụng kéo dài đã bào chế tương ddương sinh học với viên adalat retard.
Liên kết