Nghiên cứu điều kiện chiết xuất hesperidin từ vỏ quả citrus

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1987

Số: 1

Trang: 18-21+25

Qua khảo sát các mô hình toán học chiết xuất flavonoit và hesperidin từ vỏ quả cam chanh (Citrus Aurantium L.) thấy phương pháp chiết cách thủy hồi lưu với dung môi cồn etilic cho hiệu suất cao hơn chiết ngấm kiệt ở nhiệt độ thường. Điều kiện tối ưu để chiết hesperidin là dung môi etilic 70%, chiết 5 lần. Thời gian chiết mỗi lần là 2 giờ 30 phút. Điều kiện này cũng phù hợp với việc chiết hesperidin từ vỏ quít, vỏ chanh và phế liệu của quá trình chiết tinh dầu cam, chanh.
Liên kết