Nghiên cứu điều trị áp xe gan amíp nhân 206 trường hợp

250 August 31, 2017 1

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 27-32

Từ khóa: amíp áp xe gan

Từ năm 1987 - 1991 có 206 bệnh nhân (BN) bị áp xe gan amíp tại Bệnh viện Việt Đức; nam 187, nữ 19; tuổi trung bình 42,89. BN được chia làm 3 nhóm: nhóm I điều trị ngoại khoa 28 BN, nhóm II chọc hút mủ điều trị phối hợp 148 BN, nhóm III điều trị thuốc diệt amip đơn thuần 30 BN. Thuốc điều trị gồm emetine và dẫn chất 27 BN, metronidazole 27 BN, ornidazole 33 BN, metronidazole phối hợp emetin hoặc dẫn chất 119 BN. Xét nghiệm: 100% BN làm ELISA; 8,26% BN soi mủ thấy amip di động; 109/109 BN cấy mủ vi khuẩn (-). Kết quả điều trị: ở nhóm I tất cả BN đều khỏi bệnh; ở nhóm II biến chứng chảy máu sau chọc 1 BN, viêm phúc mạc 2 BN, bội nhiễm 1 BN; ở nhóm III tất cả BN đều khỏi.
Liên kết