Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng gây độc tế bào của rễ cây lục thảo hoa thưa ( Chlorophytum laxum R. Br. Anthericaceae )

243 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2008

Số: 4

Trang: 31-34

Liên kết