Nghiên cứu độc tính tại chỗ Vivo trên lợn thực nghiệm và khả năng gây độc tố cho tế bào gan In Vitro của dung dịch TTB

171 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 7

Trang: 69-71

Liên kết