Nghiên cứu dự báo nguy cơ mắc bệnh động mạch vành trong 10 năm tới dựa theo thang điểm framingham cho cán bộ của Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường

93 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 45-49

Liên kết