Nghiên cứu giá trị của test bộ ba (AFP, HCG, UE3) trong sàng lọc một số bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi

210 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3 PB

Trang: 373-377

Liên kết