Nghiên cứu giá trị tiên đoán tình trạng thai nhi ở thai phụ tiền sản giật bằng tỷ số S/D của doppler động mạch tử cung người mẹ

83 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Danh Cường 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 6

Trang: 16-20

Liên kết